اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حکمت اله ملاصالحی

دکتری باستان شناسی استاد تمام گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

msalehiut.ac.ir