اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

طاهره عظیم زاده طهرانی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ta_azimyahoo.com