اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مرضیه پیراوی ونک

دکتری فلسفه دانشیار رسمی قطعی دانشگاه هنر اصفهان

m.piraviaui.ac.ir