داوران

1

هایده لاله

دکتری باستان شناسی

 دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران  hlaleh@ut.ac.ir
2

طاهره عظیم زاده طهرانی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 ta_azim@yahoo.com
3

محمد مرتضایی

دکتری باستان شناسی  دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  m_mortezayi2008@yahoo.com
4

 احمد صالحی کاخکی

دکتری باستان شناسی استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان  salehi.k.a@aui.ac.ir
5

 محسن طبسی

دکتری پژوهش هنر  دانشیار گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد مشهد  mohsentabasi@mshdiau.ac.ir
6

 مرضیه پیراوی ونک

دکتری فلسفه  دانشیار رسمی قطعی دانشگاه هنر اصفهان  m.piravi@aui.ac.ir
7

 علیرضا بهرمان

دکتری مرمت آثار تاریخی  محقق آزاد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  alireza.bahreman@gmail.com
8

 رجبعلی لباف خانیکی

         کارشناسی ارشد باستان شناسی     

 مدیر مؤسسۀ فرهنگی کهن بوم خراسان  rajablabbaf@yahoo.com
9

 صدرالدین طاهری

دکتری پژوهش هنر  استادیار،مدیر گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان  s.taheri@aui.ac.ir
10 میثم لباف خانیکی

               دکتری باستان شناسی

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران  labbaf@ut.ac.ir
11

 مهدی صحراگرد

              دکتری هنر اسلامی

 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد مشهد  m.sahragard@mshdiau.ac.ir