اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

صدرالدین طاهری

دکتری پژوهش هنر استادیار،مدیر گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

s.taheriaui.ac.ir