فرایند پذیرش مقالات

  • بررسی اولیه مقاله، حداکثر 10 روز پس از ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه، انجام می شود.

  • برگشت مجدد مقاله های رد شده به روند بررسی امکان پذیر نیست و در صورت نیاز، تنها با ثبت دوباره مقاله و دریافت کد مقاله جدید و متفاوت از مقاله قبلی، امکان بررسی مقاله، مجددا فراهم می شود.