سبک‌شناسی منطقه‌ای کوفی شرقی: صفات قلم کوفی در قرآن وقفی ابوالقاسم سیمجور منسوب به نیشابور (پیش از 383ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی چهارپاره از یک قرآن ده‌پاره پوستی نگهداری می‌شود که آن را ابوالقاسم سیمجور، آخرین امیر خاندان سیمجوری و حاکم نیشابور، در سال 383ق، بر حرم امام رضا (ع) وقف کرده است. به سبب کم بودن نسخ رقم‌دار از سدۀ چهارم هجری، بررسی صفات هنری این نسخه به منزلۀ مقدمه‌ای بر شناخت کتابت و کتاب‌آرایی قرآن سدۀ چهارم در خراسان اهمیتی وافر دارد. در این نوشتار ضمن معرفی اجزای به جا ماندۀ این نسخه در کتابخانه و موزۀ قرآن آستان قدس رضوی خط و تذهیب آن وارسی و ارتباطش با دیگر آثار این دوره مطالعه می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد خط و تذهیب این نسخه به آثار هنرمندان کتابت‌خانۀ غزنویان شباهت زیادی دارد؛ از این رو این نسخه نکات تازه‌ای از شکل‌گیری سبک غزنوی به دست می‌دهد. به علاوه از آنجا که سبک غزنوی ریشه در کار وراقان نیشابور داشته، و نیز ابوالقاسم سیمجور، مدتی در مقام حاکم در نیشابور مستقر بود محل تولید این نسخه شهر نیشابور حدس زده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stylistic Features of the Eastern Kufic Script in the Region of Khurasan: Characteristics of the Kufic Script in the Quran endowed by Abū al-Qāsim Sīmjūr to the Shrine of Imam Riẓa (Before AH 383/993-4 CE)

نویسنده [English]

  • Mahdi Sahragard
Member of the Faculty of Architecture at Islamic Azad University of Mashhad
چکیده [English]

Astan Quds Razavi Library in Mashhad holds four parts of a ten-part Quran on parchment, which have been endowed to the Shrine of Imam Riẓa in AH 383/993-4 CE by Abū al-Qāsim Sīmjūr, the last emir of the Sīmjūrid dynasty in Khurasan and governor of Neyshābūr (also spelled Nīshāpūr). Due to the rarity of the tenth-century Quran manuscripts with signatures, the study of the artistic characteristics of this codex is of prime importance in understanding the calligraphy and illumination of the Qurans copied in this period in Khurasan. Not only does this article introduce and examine the script and decorations of the extant parts of this Quran in Astan Quds Razavi Library, but also studies the artistic links between this Quran and other manuscripts in the same century. The results of this research indicate that the script and illuminations of this codex resembles the works of the artists in Ghaznavīd scriptoria. This article also reveals novel findings about the development of the Ghaznavīd style which had its roots in the work of the warraqs (copyists) in Neyshābūr; in addition, since Abū al-Qāsim Sīmjūr was the then governor of Neyshābūr, it is speculated that this ten-part Quran was produced in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the copying of the Quran
  • the Kufic Script
  • Abū al-Qāsim Sīmjūr
  • calligraphy
  • illumination
  • the Sāmānids