بررسی و بازشناسی شمایل ‎های مذهبی دربار قاجار (مطالعه اسنادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ ایران استادیار گروه تاریخ و ایران شناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده

شمایل‌نگاری که از مهم‌ترین ارکان هنر مذهبی در ایران است، از عصر صفوی با رسمیت یافتن مذهب شیعه، رونق و در عصر قاجار تکامل یافت. در دورۀ قاجار باور عمومی به شمایل‎ها به‌عنوان عامل دفع بلا و به ارمغان آورندهٔ خیروبرکت سبب شد تا نگاه پادشاهان قاجار نیز بیش از گذشته معطوف به هنر شمایل‌نگاری گردد. شمایل‌نگاری به‌عنوان یکی از هنرهای موردتوجه دربار قاجار رشد یافت و چندین شمایل به سفارش دربار قاجار تهیه گردید و این شمایل‎ها جایگاه ویژه‌ای در آداب‌و رسوم دربار قاجار یافتند.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، نظر به اهمیت یافتن شمایل‎ها در میان باورهای عمومی جامعۀ عصر قاجار، پادشاهان این سلسله نیز نگاه ویژه‌تری را نسبت به هنر شمایل‌نگاری ابراز داشته‌اند. بر همین مبنا هنرمندان دربار قاجار شمایل‎های ویژه‌ای را تهیه نمودند. با توجه به کارکرد سیاسی و مشروعیت بخشی شمایل‎ها، ناصرالدین‌شاه شمایل‎های متعددی در دربار خود تهیه نمود و به شیوه‌های گوناگون شمایل‎های مذکور را در معرض دید عموم قرار داده، به انحای مختلف از آن‎ها در آداب‌و رسوم دربار استفاده می‌نمود. از ویژگی‌های هنری این شمایل‎های مذهبی می‌توان به تأکید بر جزئی‌نگری و کاربرد مضامین الوهی و تلفیق مضامین هنر شرقی و غربی و غیره اشاره کرد.
پژوهش حاضر درصدد است، به روش تاریخی و تحلیلی ـ توصیفی و مشاهدۀ میدانی با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای به بررسی ویژگی‌های تاریخی و هنری ده شمایل مذهبی دربار قاجار بپردازد و مشخص نماید که ارزش نمادین و کارکرد سیاسی این شمایل‎ها در دربار قاجار چه بوده است؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examination and Recognition of Religious Icons of the Qajar Court (Documentary Study)

نویسندگان [English]

  • Seyed Masoud Seyed Bonakdar 1
  • Mahnaz Kamalvand 2
1 (Corresponding Author) Ph.D. in Iran History, Assistant Professor, History and Iran Studies Department, University of Isfahan
2 M.A. in Islamic Iran History, History Department, University of Isfahan
چکیده [English]

Iconography, which is one of the most important components of religious art in Iran began to flourish in the Safavid era with the socialization of the Shi'ite school and developed in the Qajar era. During this era, the general belief in icons as a means of repelling calamity and bringing good luck prompted the Qajar kings to pay more attention to the art of iconography. This art developed as one of the arts favored by the Qajar court and thus several icons were prepared by order of the Qajar court and these icons found a special value in the rites and customs of the Qajar court.
The findings of the research show that regarding the importance of icons among the common beliefs of Qajar society, the kings of this dynasty have held a more special outlook towards the art of iconography. Accordingly, the artists of the Qajar court prepared special icons. Given the political function and legitimization of the icons, Nasser al-Din Shah procured several icons for his court and exposed them to the public in various ways and used them in different modes in the rites and customs of his court. Emphasis on the atomistic perspective and the application of Divine themes and the combination of Eastern and Western art themes, etc., are referred to as among the artistic features of these religious icons.
The present study is intended to study the historical and artistic features of the eight religious icons of the Qajar court through historical and analytical-descriptive methods and field observations using documentary and library sources and to specify what the symbolic value and political function of these icons have been in the Qajar court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pen case
  • Qajar era painting
  • Christian religious painting
  • form
  • content
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 2
سال دوم شماره پیاپی 2 بهار و تابستان
بهمن 1402
صفحه 151-178
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 07 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1402