مطالعه تطبیقی متن و تصویر در نقاشی ‎های قهوه ‎خانه‎ ای نبرد رستم و اشکبوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته‌ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه شاهد، تهران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی رشته‌ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه شاهد، تهران

3 دانشیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند.

چکیده

ترسیم داستان‌های شاهنامهٔ فردوسی به‌ویژه نبرد رستم و اشکبوس از موضوعات رایج در هنر نقاشی قهوه‌خانه‌ای است. در مصوّرسازی داستان‌ها هنرمندان با استناد به متن داستان و تکیه بر قدرت تخیل خود و دانش هنری گذشتگان به خلق آثار هنری خود می‌پردازند. بر این اساس مطالعه تطبیقی متن و تصویر در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای نبرد رستم و اشکبوس به عنوان یکی از داستان‌های مهم شاهنامه، ضروری به نظر می‌رسد. شناخت چگونگی بازنمایی صحنه نبرد رستم و اشکبوس توسط نقاشان قهوه‌خانه‌ای و شناسایی میزان انطباق نقاشی‌ها با متن اشعار شاهنامه و شناسایی وجوه شباهت‌ها و تفاوت‌های نمونه‌ها با یکدیگر و اشعار شاهنامه از جملهٔ اهداف این مقاله است. پژوهش پیش‌رو  از نوع مطالعات در آن نظری است و با روش توصیفی _ تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است و داده‌های کتابخانه‌ای، اطلاعات اسنادی و تصویری با روش کیفی تجزیه و تحلیل شده است. نمونه‌های موردی پژوهش شامل شش اثر از نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای ‎از آثار حسین قوللرآقاسی، حسین همدانی، منصور وفایی، حسن اسماعیل‌زاده و محمد فراهانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Text and Image in the Coffee House Paintings of the Battle of Rostam and Ashkobus

نویسندگان [English]

  • Sahar Zekavat 1
  • Majid Mazidi Sharafabadi 2
  • Ali Zarei 3
1 Ph.D. Candidate of Comparative and Analytical History of Islamic Art, Faculty of Art, Shahed University, Tehran
2 (Corresponding Author) Ph.D. Candidate of Comparative and Analytical History of Islamic Art, Faculty of Art, Shahed University, Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Art, University of Birjand
چکیده [English]

Portraying the Shahnameh stories and especially the story of the battle of Rostam and Ashkobus is one of the common subjects of the coffee house painting. In illustrating stories, artists create their works by referring to the original text of the story and relying on their imagination and the artistic knowledge of the past. Accordingly, the comparative study of text and image in the coffee house paintings of the battle of Rostam and Ashkobus as one of the important stories of the Shahnameh seems necessary. Knowing how the scene of the battle of Rostam and Ashkobus is represented through coffee house painters, identifying the degree of conformity of the paintings with the poems of the Shahnameh, and identifying the similarities and differences between the samples and the poems of the Shahnameh are among the objectives of this article. The present research is a theoretical study and has been conducted with a descriptive-analytical method and comparative approach, and the library, documentary and image information has been analyzed with a qualitative method. Case examples of the research include 6 works of coffee house paintings by Hossein Qoller Aghasi, Hossein Hamdani, Mansour Vafaei, Hassan Esmailzadeh and Mohammad Farahani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coffee house painting
  • Rostam
  • Ashkobus
  • Shahnameh