تأثیر محتوا و فرمِ نقاشی مذهبی جهان مسیحیت بر نقاشی دورهٔ قاجار (مطالعه موردی قلمدان ‎ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ ارشد گروه هنر گرایش تصویرسازی موسسه آموزش عالی فردوس مشهد، ایران

2 استاد مدعو گروه باستان‌شناسی و تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه دولتی نیشابور، ایران

3 استادیار، گروه باستان‌شناسی و تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه دولتی نیشابور، ایران

چکیده

در دوره قاجار عناصر تصویری ازجمله نقاشی بر قلمدان‌های ایرانی با ورود نقاشی اروپایی متحول شد. قلمدان‏ نگاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های هنری رایج در این دوره که نقوش آن متأثر از جهان ‏بینی، اندیشه ‏های مذهبی، اعتقادت، روابط اجتماعی و سیاسی و پیشینه‏ تاریخی بود، از حوزه‏های حائز اهمیت برای مطالعه و کشف لایه‌های هویتی موجود در هنر قاجار است. اینکه هنرمندان نقاش دوره قاجار چرا و چگونه از مضامین دنیای مسیحیت بر نقش قلمدان‌ها استفاده داشته‌اند، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. هدف از انجام این پژوهش، واکاوی تأثیرات فرمی و محتوایی نقاشی مذهبی جهان مسیحیت بر نقوش قلمدان‌های دوره‏ قاجار است. سؤال اصلی این است که نقاشی‌های اروپایی جهان مسیحیت از نظر فرم و محتوا چه تأثیری بر نقوش قلمدان‌ها و چه تأثیری بر نگرش بصری قلمدان‏ نگاران عصر قاجار گذاشته است؟ یافته‌ها بر اساس روش توصیفی _ تحلیلی حاکی از آن است که نقوش قلمدان‌های دوره‏ قاجار متأثر از نقاشی مذهبی جهان مسیحیت در فرم و محتوا بوده است. این تأثیرات از منظر فرم در القای پرسپکتیو و بعدنمایی و به‌کارگیری سایه‌روشن و ترکیب‌بندی و آرایش فضا و از منظر محتوا شامل چهار موضوع اصلی: بشارت، مادر و کودک، جلوس مریم(ع) و قدیسین می ‏شود که با اقتباس از نقوش اروپایی صورت گرفته است. اگرچه هنرمندِ قلمدان‌نگارِ قاجار در محتوا از آثار اروپایی گرته‌برداری کرده است؛ اما مانند آنان تابع نمادها و یا روایت‌پردازی، آن‌گونه که نقاش اروپایی انجام داده، نبوده است و بر بدنه قلمدان‌ها در قاب‌های متفاوت همچنان به نقوش برگرفته از ادبیات و داستان‌های عامیانه نیز پرداخته است. این هنرمندان در مواردی، شیوه‌ها و خصوصیات آثار غربی را که با سلایقشان هم‌سو بود در سنت خود ادغام و با تلفیق شیوه‌های کهنه و نو و همچنین تلفیق سنن نقاشی غربی و ایرانی، به خلق آثاری بدیع پرداختند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Content and Form of the Religious Painting of the Christian World on the Painting of the Qajar Era (a Case Study of Pen-Cases)

نویسندگان [English]

  • Malihe Sahragard 1
  • Mostafa Lal Shateri 2
  • peyman abolbashari 3
1 M.A. Department of Art, Sub-major of Illustration, Ferdows Higher Education Institute, Mashhad.
2 Visiting lecturer, Department of Archeology and History, Faculty of Literature and Humanities, University of Neyshabur
3 Assistant Professor
چکیده [English]

During the Qajar era, visual elements such as paintings on Iranian pen cases (qalamdāns) underwent a transformation with the arrival of European painting. Pen-case painting, as one of the common artistic fields in this period, whose images were influenced by worldview, religious thoughts, beliefs, social and political relations and historical background, is one of the important fields for studying and discovering layers of identity found in Qajar art. Why and how the painters of the Qajar era employed the themes of the Christian world on the pen-case images is the main issue of the present research. The objective of the research is to analyze the formal and contextual impacts of the religious painting of the Christian world on the images of Qajar era pen cases. The main question is, "What effect did the European paintings of the Christian world have on the images of pen cases in terms of form and content, and what effect did they have on the visual attitude of pen-case painters of the Qajar era? The findings based on the descriptive-analytical method indicate that the images of the Qajar era pen cases were influenced by the religious painting of the Christian world in terms of form and content. From the form point of view, these effects include four main topics in implying perspective, dimension, applying shading, composition, and space arrangement, and from the point of view of content: joyful tidings, mother and child, sitting Virgin Mary, and saints, which were adopted from European images. Although the Qajar pen-case painter has used European works as models in terms of content, he has not been subject to symbols or narration, as European painters did, and has also used images adopted from the literature and folk tales on the surface of the pen cases in different frames. In some cases, these artists integrated the methods and characteristics of western works that were in line with their tastes into their tradition and created innovative works by combining old and new methods as well as combining western and Iranian painting traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pen case
  • Qajar era painting
  • Christian religious painting
  • form
  • content