اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی قیصری نیک

کارشناسی ارشد معاونت موزه ها و ترویج میراث فرهنگی آستان قدس رضوی

gheysarinikgmail.com
05132241105

سردبیر

دکترحکمت اله ملاصالحی

دکتری باستان شناسی استاد تمام گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

msalehiut.ac.ir

مدیر داخلی

ماندانا یمینی

کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناس مطالعات تاریخی موزه رضوی

mandana.yaminigmail.com
05132235329

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد صالحی کاخکی

دکتری باستان شناسی استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان

salehi.k.aaui.ac.ir

دکتر هایده لاله

دکتری باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

hlalehut.ac.ir

دکترطاهره عظیم زاده طهرانی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ta_azimyahoo.com

دکترمحمد مرتضایی

دکتری باستان شناسی دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

m_mortezayi2008yahoo.com

دکتر محسن طبسی

دکتری پژوهش هنر دانشیار گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد مشهد

mohsentabasimshdiau.ac.ir

دکتر مرضیه پیراوی ونک

دکتری فلسفه دانشیار رسمی قطعی دانشگاه هنر اصفهان

m.piraviaui.ac.ir

دکتر میثم لباف خانیکی

دکتری باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

labbafut.ac.ir

دکتر علیرضا بهرمان

دکتری مرمت آثار تاریخی محقق آزاد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

alireza_bahreman2002yahoo.com

رجبعلی لباف خانیکی

کارشناسی ارشد باستان شناسی مدیر مؤسسۀ فرهنگی کهن بوم خراسان

rajablabbafyahoo.com

دکترصدرالدین طاهری

دکتری پژوهش هنر استادیار،مدیر گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

s.taheriaui.ac.ir

دکتر مهدی صحراگرد

دکتری هنر اسلامی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد مشهد

m.sahragardmshdiau.ac.ir

حشمت کفیلی

کارشناسی ارشد باستان شناسی مشاور امور موزه های آستان قدس رضوی

kafili.h1963gmail.com
05132235329

مریم حبیبی

کارشناسی ارشد ایران شناسی گرایش نسخه شناسی کارشناس موزه داری

maryamhabibi.ghgmail.com
05132235329

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر شیلا بلر

دکتری هنر اسلامی استاد هنر اسلامی و آسیایی ؛ دانشگاه نورما ژان کالدروود کالج بوستون و کرسی هنر اسلامی بن خلیفه در دانشگاه مشترک المنافع ویرجینیا

sheila.blairbc.edu

دکتر شیلا کنبی

دکتری هنر اسلامی سرپرست دپارتمان هنر اسلامی موزه متروپولیتن

canbyvossgmail.com

دکتر مارکوس ریتر

دکتری تاریخ هنر اسلامی استاد تمام، تاریخ هنر اسلامی، موسسه تاریخ هنر، دانشگاه وین

markus.ritterunivie.ac.at