فراخوان نشریه «زرین فام» دو فصلنامه مطالعات موزه ای

معاونت موزه ها و ترویج میراث فرهنگی رضوی با اخذ پروانه انتشار در تاریخ 1400/11/2 به شماره ثبت 91319 از کمیسیون هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی؛ از استادان و پژوهشگران دعوت می نماید مقاله های خود را با در نظر گرفتن محور های پژوهشی و آئین نامه نشریه از طریق سایت به نشانی http://museum.aqr-libjournal.ir ارسال نمایند.