سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

استاد تمام گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، سردبیر

چکیده

مایۀ خشنودی وموجب خرسندی ست که دومین شماره دوفصلنامه مطالعات موزه ای «زرین فام» به همت و به دست توانا و به پشتکاری وپیگیری پیوسته دوستان وهمکاران گران‏قدرما در دفترمجله، از محضر مبارک مخاطبان گرامی وعلاقه‏ مند به پژوهش های موزه ای و موزه شناختی می گذرد.
زرین فام یک نام برپیشانی یک نشریه نیست. زرین فام  اشاره و استعاری از شناختن وشناساندن و معرفی یک جهان سنت و صنعت و هنر و دیانت ومعنویت و تاریخ و فکر وفرهنگ و ذوق و زیبایی و ادب و اخلاق و آداب زندگی و علم و عمل یکی از غنی ‏ترین و پرمایه ترین ادوار تاریخ، فرهنگ، جامعه وجهان بشری ما نیز هست.
دورانی که ایرانیان در صف مقدم پدیدآوردنش ایستاده اند. البته وصد البته تقسیم ادوار فرهنگی زندگی بشر چه با رویکرد تاریخی و چه باستان شناختی ماهیتی ابزاری دارند و با این نیت طراحی و فراخوانده شده اند تا به فکر و عقل و فهم ما مدد برسانند؛ شاید بتوانیم رخدادها و دگرگونی ها و فرایندها و برایندهایی را که در تاریخ، فرهنگ، جامعه وجهان بشری ما به وقوع می پیوسته و دم به دم به وقوع می پیوندند؛ آسان تر و روان تر ببینیم و بشناسیم و بفهمیم. تاریخ جریانی پیوسته است و چونان رود هیراکلیتوس جاریست. هربارخروشان تر و موج خیزتر از پیش و پرتحرک‏تر از پیش مسیرهای تازه ‏ای گشوده است. به تعبیر عارف وشاعر نامدار بلخی خراسانی ما:
آن یار همانست اگرجامه دگر شد
آن جامه دگر کرد و دگر بار بر آمد
آن باده همانست اگرشیشه بدل شد
بنگر  که چه خوش برسر خمار بر آمد
نکته های ظریف ونغز و دلنشینی که در کلام مولانا در دیوان غزلیات شمس او هرچند به زبان شعر بیان شده اند لیکن یک جهان پیوستگی تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما را باهمه رنگارنگی و کثرت و تعدد مسیرهای گشوده و طی شده تاریخی را بیان و بازنمایی می ‏کنند. نسبت تاریخ و فرهنگ، جامعه و جهان و سنت و میراث نبوی و غنی ایران باستانی  ما با ایران در یک هزاره و نیم عهد دولت اسلام و قرآن  چنین است. نسبت پیوند و پیوستگی های ستبر میان دو سنت و میراث نبوی. متـأسفانه گاه از به دلیل بی خبری و تاریخ ناشناسی و گاه از سرعناد این پیوستگی ژرف و ستبرمیان دو دوران، میان دومیراث، میان دو سنت نبوی مورد انکار واقع شده است. مقالات دوستان گران‏ قدرما علی ‏الخصوص مقاله آقای دکترمیثم لباف خانیکی مؤید و مصداق  پیوستگی و تداوم تاریخ و فرهنگ و سنت معنوی و نبوی ومیراث غنی وپرمایه عهد باستان ایرانی در عهد دولت اسلام وقرآن است. بار دیگر تاکید می کنم متأسفانه نسبت استوار و پیوستگی ستبر و چند گونه و چند سویه ای که یا کم‏تر به آن توجه شده است و یا از سرعناد و بی خبری مورد انکار قرارگرفته است.
باری شماره‎ای که اینک از محضرخوانندگان گرامی وعلاقمند ما می‏گذرد؛ به قلم توانای پژوهشگرانی به رشته تحریر درآمده است که سال هاست سرمایه عمرگران‏ قدرشان را به پای چنین اهداف بلندی هزینه کرده و ریخته اند وهمچنان در مسیر تحقق بیش از پیش آن گام برمی گیرند و ره می سپارند.
در این شماره هشت مقاله پس از داوری و غربالگری  هوشمندانه داورانِ دادور و گران قدر ما پذیرفته شده و به چاپ رسیده و منتشرشده است که از محضرخوانندگان گرامی و گرانقدر ما می گذرد.
در پایان دست یک به یک همکاران و دوستان معزز و پژوهشندگان صاحب قلم وصاحب نظر را  که در تحریر وتدوین وچاپ وانتشار شماره دوم دوفصلنامه مجله  مطالعات موزه ای« زرین فام»  یاری داده اند گرم و صمیمانه می فشاریم. عمربا عزت وصحت جمعشان افزون باد آمین!                 

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Ḥikmat’ullah Mullah Ṣalihi
professor of the Archeology Department at the University of Tehran Editor-in-Chief
چکیده [English]

--